پروژه ستاره آرمان توس

پروژه ستاره آرمان توس

نوع سازه: سازه فضاکار سیستم مرو

کارفرما: شرکت ستاره آرمان توس

آدرس پروژه: مشهد- خیابان نواب صفوی

قبلی
بعدی