پروژه سایبان راه آهن مشهد

پروژه سایبان راه آهن مشهد

نوع سازه: اسکای لایت سیستم مرو

کارفرما: اداره کل راه آهن خراسان

آدرس پروژه: مشهد – ایستگاه راه آهن

قبلی
بعدی