پروژه مجتمع تجاری وصال ( اطلسیه)

پروژه مجتمع تجاری وصال (اطلسیه)

نوع سازه: سازه فضاکار

کارفرما: شرکت طرح و فناوری

آدرس پروژه: مشهد – خیام شمالی