پروژه پارکینگ طبقاتی آسمان

پروژه پارکینگ طبقاتی آسمان

نوع سازه: سازه فضاکار سیستم مرو

کارفرما: شرکت ماهدشت

آدرس پروژه: مشهد – خیابان 17 شهریور

قبلی
بعدی