مجتمع تجاری در هرات

پروژه مجتمع تجاری در هرات

نوع سازه: سازه غشایی تک پوسته

کارفرما: مهندس جمشیدیان

آدرس پروژه: هرات

قبلی
بعدی